Σε εφαρμογή για πρώτη φορά πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγράφων

Σε ένα σημαντικό φάσμα δράσεων σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς προχωρεί για πρώτη φορά ο Δήμος Αγράφων.

Συγκεκριμένα, ο δήμος μεριμνεί ενεργά τόσο για την περισυλλογή και διαχείριση όσο και για την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Οι αρμοδιότητες που αφορούν την περισυλλογή και κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4830/2021), επιβαρύνουν αποκλειστικά τους δήμους. Ωστόσο, επειδή ο Δήμος Αγράφων δεν διαθέτει προς ώρας εγκαταστάσεις καταφυγίου με δημοτικό κτηνιατρείο αλλά ούτε και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κρίθηκε σκόπιμο οι συγκεκριμένες εργασίες να ανατεθούν σε ιδιώτες.

Στα ανωτέρω πλαίσια, ο δήμος Αγράφων προχώρησε  σε συνεργασία με ιδιώτη ο οποίος αναλαμβάνει την περισυλλογή, φύλαξη και προσωρινή φιλοξενία των αδέσποτων ζώων καθώς και σε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο ώστε να ακολουθούνται και να τηρούνται απαρέγκλιτα όλες οι διαδικασίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την ορθή διαχείριση των τετράποδων.

Η υπηρεσία της περισυλλογής και φύλαξης, η οποία ανατέθηκε στον κ. Παναγιώτη Γ. Γιαννιώτη, θα γίνεται μόνο μετά από ειδική εντολή της αναθέτουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως από τον δήμο για την περισυλλογή και θα μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο με κατάλληλο όχημα για την ασφαλή μεταφορά του.

Μετά την περισυλλογή, τα αδέσποτα ζώα του δήμου θα περνούν από κτηνιατρικό έλεγχο και θα υποβάλλονται σε μια σειρά από απαραίτητες ιατρικές πράξεις όπως εμβολιασμός, ηλεκτρονική σήμανση, εξετάσεις για λεϊσμανίαση και στείρωση,  προκειμένου να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον υγιή και με σήμανση με σκοπό να μπορούν να ελεγχθούν. Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανατέθηκε στον ιδιώτη κτηνίατρο, κ. Χαράλαμπο Στεφανή.

Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί πως στόχοι του δήμου Αγράφων, ο οποίος είναι και ο κύριος υπεύθυνος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αποτελούν η μείωση των περιστατικών εγκατάλειψης ζώων ή και συγκεκαλυμμένης εγκατάλειψης ως απόρροια λανθασμένων αντιλήψεων, η καταπολέμηση περιστατικών κακοποίησης, η φροντίδα των τραυματισμένων ή άρρωστων ζώων, η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων για την πρόληψη εμφάνισης και διασποράς νόσων με αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, η ηλεκτρονική καταγραφή και σήμανση και τέλος, η στείρωση των αδέσποτων ζώων με προβολή πολιτικών αλλαγής της συμπεριφοράς των δημοτών οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέτρα στα ιδιόκτητα ζώα τους.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες και ενέργειες θα καλυφθούν από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.


 

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ