Ο Δήμος Καλαβρύτων αγοράζει αυτοκίνητο για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Καλαβρύτων αγοράζει αυτοκίνητο για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς προκηρύσσοντας ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης:

Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (περ. Ιγ10 άρθρου 75 Ν.3463/2006 (Α’ 114) όπως τροποποιήθηκε με την περ. 28 της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α’ 87)).

Η αρμοδιότητα της περισυλλογής και της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατά την έννοια της περ. ε άρθρου 1 του Ν.4039/2012 (Α’15).

Για τον παραπάνω σκοπό ο Δήμος ιδρύει και λειτουργεί δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς (παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (Α’15). Στα πλαίσια των ανωτέρω περιλαμβάνεται η Προμήθεια ενός (1) οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Το προς προμήθεια όχημα θα είναι κλειστό φορτηγό τύπου Van καινούριο και αμεταχείριστο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για τη μεταφορά μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Το όχημα θα παραδοθεί με έγκριση τύπου από το ΥΜΕ. Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι μέχρι 3.500 kg.

Παραλαβή προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 (7:00 μ.μ.) (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.


 

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ